Murugo Iwacu Heza

Mu rugo iwacu heza Umugore mwiza “Abana be barahaguruka bakamwita munyamugisha, n’umugabo we na we aramushima ati ‘Abagore benshi bagenza neza, ariko weho urabarusha bose’.” “Bagore mugandukire abagabo banyu, nk’uko mugandukira Umwami wacu” (Imigani 31:28-29; Abefeso 5:22). Umugore agomba kugaragaza impuhwe, kugira ngo abe ihumure ry’abamusanze. Akaba umunyagahunda, kugira ngo ahe amahoro umugabo we. Akagira urugwiro,…

Ibuye rivuye k’Uwiteka

“Uko wabonye ibuye ryavuye ku musozi ritarimbuwe n’intoki, rikamenagura ibyuma n’imiringa n’ibumba n’ifeza n’izahabu, ni uko Imana ikomeye yahishuriye umwami ibizaba mu bihe bizaza. Kandi izo nzozi ni iz’ukuri, no gusobanurwa kwazo ntiguhinyurwa.”Daniyeli 2:45 Iri buye: Ryabonywe na Nebukadinezari “Urabyitegereza ugeza aho ibuye ryaziye ritarimbuwe n’intoki, ryikubita ku birenge by’icyo gishushanyo by’ibyuma n’ibumba, rirabimenagura. Nuko…

AGACIRO K’AMATEGEKO Y’IMANA

1. Ntashobora guhinduka “Indunduro y’ijambo ryawe ryose ni ukuri, Amateka yawe yo gukiranuka ahoraho iteka ryose hadasigaye na rimwe.” Zaburi 119:160. “Uwiteka ntakiza abanyabyaha abanje gukuraho amategeko ye kandi ari yo rufatiro rw’ubutegetsi bwe mu ijuru no mu isi. Imana ni umucamanza, n’umurinzi wo gukiranuka. Gucumura itegeko ryayo incuro imwe mu kantu gato naho kaba…