Kugira Imana nyambere muri byose

Kugira Imana nyambere muri byose Imana yaraturemye, ducumuye iraducungura, iyo dushaka kuyumvira iduha imbaraga y’Umwuka Wera, twakwiyemeza kuyikorera ikaduha abamalayika bo kudufasha. Umuntu usobanukiwe n’ubwiru yiyemeza kuba uw’Imana iby’isi ntibyongere kumutwara ingamira. Yanga ubunebwe ariko mu mwete wo gukora ibye ntibimubuza kugira Imana nyambere. “Izo mu butaka bwiza, abo ni bo bumva ijambo bakarifata neza…