KWITONDERA AMATEGEKO

Burya kugira ngo ube mu mugabane w’abitondera amategeko y’Imana ugomba kwisuzumira muri izi ngingo zingenzi zikurikira: Gukunda amategeko Kuyishimira Gukunda abandi Kwanga icyaha Kwera ko mu mutima Gukora ibyo gukiranuka Zaburi 119:165 Abakunda amategeko yawe bagira amahoro menshi, ntakigusha bafite. yesaya 33:15-16 Ugendana gukiranuka akavuga ibitunganye, akagaya indamu iva mu gahato, agashwishuriza impongano bamuha, akipfuka…

UBUMWE BW’UMUGABO N’UMUGORE

  Ubumwe si ukuba hamwe, si ukugendana, si ugusangira umutungo, si ugusohoza amasezerano yo gushyingiranwa, si amafoto menshi ariho ibisa n’urukundo, ubumwe si ugusangira no kurara hamwe ahubwo ubumwe nyakuri ni ukwiyumvanamo n’urukundo magirirane. Gutahura ibanga riri mu mutima w’umuntu biraruhije bimeze nko gushaka umuraho w’ifi mu nyanja, ni cyo gituma umwe asenya undi yubaka.…

WAHISEMO NDE KANDI WAHISEMO UTE? IGICE CYA GATATU

  Mu gice giheruka twabagejejeho ibibazo umuntu yibaza mbere yo gushyingirwa, uyu munsi tugiye gukomereza kuri ibi bikurikira   Mbese arashikamye mu kugirira abandi impuhwe, cyangwa acika intege vuba ? Akunda kogezwa no kwishyira hejuru ? Ni umwiringirwa? Niba mu migenderanire yanyu no mu irambagizanya ryanyu warasanze afitanye ubucuti n’abandi bantu, incuti atari wowe gusa, reka tuvuge…

WAHISEMO NDE KANDI WAHISEMO UTE? IGICE CYA KABIRI

  “Gutungana kw’abakiranutsi kuzabayobora; ariko ubugoryi bw’abariganya buzabarimbura.” Imigani 11:3 “Utubaha Imana yicisha mugenzi we akanwa ke, Ariko umukiranutsi azikirisha ubwenge bwe.” Imigani 11:9 Kubwo gutinya ko ingo nyinshi zishobora guhinduka amarembo y’igihenomu n’ukuntu icyitegererezo kibi cy’imiryango gishobora kurimbura abayibona, kubona ukuntu imico mibi yonona imibanire y’abantu byatumye Imana iteganya gahunda yo kwigisha hakiri kare…

WAHISEMO NDE KANDI WAHISEMO UTE ? IGICE CYA MBERE

“Urugo n’amatungo umuntu abiragwa n’ababyeyi be, Ariko umugore witonda amuhabwa n’Uwiteka.” Imigani 19:14   Nkuko ahari uruyange (fleur) habyara imbuto, ni ko n’ahari ubucuti akenshi bibyara urukundo, icyakora ikibabaje ni uko urukundo rudakora rutongera gukura. Ubwenge butungura undi ntibwiyongera, ikindi kandi uwabuze abamukunda akunda kurushya abamwitaho. Nkuko akamaro k’uruhinja kaboneka umwana amaze gukura ni ko…

IBY’UMWUKA NO KWIRINDA

IBY’UMWUKA NO KWIRINDA   Kubera ko icyaha cyagejeje umuntu kure, kikamusigingiza muri byose. Kwirinda ni imwe mu nzira Imana ikoresha ngo ivugurure ubwenge, impagarike ndetse n’iby’umwuka mu muntu. Ku rundi ruhande satani na we ateza kutirinda ngo yice ubwenge, impagarike kandi arimbure iby’umwuka by’abo ashaka kuzisasira. Ubu ibibazo byinshi biri mu isi no mu itorero…

NTA CYIZA NK’ISUKU Y’UMUBIRI

Isuku y’umubiri irakenewe, nyamara agakabyo mu isuku gashobora gutera ingaruka mbi ku buzima by’umwihariko ku bana. Bimaze imyaka irenga igihumbi bizwi ko isuku ikenewe, ariko biracyari umugani kuri buri muryango uhorana amazi mu nzu. Kwiyuhagira buri munsi ukarinda urangiza umwaka mu bihe byawo byose, na byo n’umwe mu miti yimazeyo yo kuvura indwara z’ibyuririzi nyinshi.…

AHO UMUGABO N’UMUGORE BATANDUKANIYE

Nubwo ibirushya umuntu mu buzima ari byinshi, ikirusha ibindi gukomera ni ukutimenya no kubazwa ukananirwa kwisobanura. Rero ubwenge bwacu busabwa no gusobanukirwa bagenzi bacu, kabone nubwo bitwara igihe n’umwanya kugira ngo umenye mugenzi wawe. Ni byiza kurwanya ubwoba kuko butera amafuti mu mikorere kuko kubana n’uwo utinya bituma uhinduka igikoresho gikoreshwa ibyo gihamagariwe gusa maze…

UBUBI BWA SODOMU

« Ni ukuri Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora, itabanje guhishurira abagaragu bayo b’abahanuzi ibihishwe byayo » (Amosi 3:7). Bene Data na bashiki bacu, abo dufatanije kumenya ko Imana iriho, ko isi izarangira, ko hazabaho igihano cy’abanyabyaha n’ingororano y’abakiranutsi, no kumenya ko ibyo tubona byose mu miryango, mu madini, mu moko, mu majyambere, mu ndwara z’ibyaduka,…