IBYO KUZIRIKANWA KU NGINGO YO GUTSINDISHIRIZWA

IBYO KUZIRIKANWA KU NGINGO YO GUTSINDISHIRIZWA “Nuko ntimukabe abapfu, ahubwo mumenye icyo Umwami wacu ashaka.Kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure Umwuka.”Abefeso 5:17-18 Ntidutsindishirizwa n’imirimo nubwo nta watsindishirijwe ngo abure imirimo “Mbese nditwara ku Uwiteka, ngapfukamira Imana isumba byose nyituye iki?Nayitwaraho njyanye ibitambo byoswa n’inyana zimaze umwaka?Aho Uwiteka yakwemera amapfizi y’intama ibihumbi, cyangwa imigezi y’amavuta…