IMPANO, IMIKORERE N’IMIKORANIRE Y’ITORERO (igice cya 2)

Muvandimwe nawe ncuti, wowe ugira umwete wo gusura uru rubuga twongeye kugusuhuza mu izina rya Yesu, Uwiteka aguhire. Twongeye kuguha ikaze na none muri iyi nyandiko y’uruhererekane aho tureba impano, imikorere n’imikoranire y’itorero. Mu gice kibanza twarebeye hamwe “intumwa” muri iki gice cya kabiri tugiye kureba iyitwa umwungeri, umubwirizabutumwa bwiza ndetse n’umuhanuzi. Umwungeri Amatorero yahanzwe…