BIMWE MU BIRANGA UMUNTU W’UMUKIRANUTSI

Ingingo ya 1 : Ubukristo mu rugo Umuntu wese ugize umuryango agomba kuba umuhanga mu gushaka amahoro, umushyikirano, impuhwe n’umunezero, binyuze mu gusenga, kwiga Ijambo ry’Imana, kwatura ibyaha, kwihanganirana no kubabarirana, umuntu wese akabihera mwabo. (Gutegeka 6:6-9; Zaburi 128:1-4; Itangiriro 28:18). Iya 2 : Kubana neza n’abandi Shaka uburyo bwatuma byanze bikunze ubana neza n’abo muturanye.…

GUTANGA ICYITEGEREREZO CYO KWITEGEKA

Imbere y’inshingano yo kurera, buri murezi wese aba ahanganye n’akarande, indemano, akarere, uburere n’imirire. Ibi ni inkomyi zikomeye k’urera n’urerwa. Ni cyo gituma buri wese ukora uyu murimo agomba kumenya kwigenzura no kwitegeka. Bitabaye ibyo warambirwa ugaterera iyo, wacika intege ukadohoka, wakwihōrera ndetse ushobora no kwangiriza. “Icyitegererezo cy’ababyeyi cyo kwitegeka ni ingezi: Bamwe mu babyeyi…

Bibiliya ntiyemera ivanguramoko

Bibiliya ntiyigeze yigisha cyangwa ngo ishyigikire ivanguramoko.  «Kandi yaremye amahanga yose y’abantu, bakomoka ku muntu umwe, ibakwiza mu isi yose». Ibyakozwe n’Intumwa 17:26. «None ntihakiriho umuyuda cyangw’umugiriki; ntihakiriho imbata, cyangw’uw’umudendezo; ntihakiriho umugabo cyangw’umugore : kuko mwese mur’umwe muri Kristo Yesu. Ubwo mur’aba Kristo, muri urubyaro rwa Aburahamu, muri n’abaragwa nkuko byasezeranijwe. » Abagalatiya 3 :28-29…

UMUNTU WISOBANUKIWE

ZABURI 139:13-14 Urugero rw’ingenga mikorere y’umubiri rugizwe nurwungano nihuriro ry’ingingo zihora ziteguye gukora umurimo wagutse kandi wurusobe by’umwihariko urusobe rw’igogora rushinzwe kunoza ibyo kurya kugezubwo bihinduka amaraso atembera. 1. Amaraka umuhogo, igifu, umwijima, agasabo k’indurwe, urwagashya, amara mato, ubunero. Ibitangaza bikorerwa mu mubiri ingirangingo zikorera mu ruhu zikora melanine zikumira imirasire y’izuba ngo ye konona…

IMIKORERE YA ANTIKRISTO

“Bana bato, tugeze mu gihe cy’imperuka kandi nk’uko mwumvise yuko Antikristo azaza, ni ko na none hamaze kwaduka ba Antikristo benshi ndetse ni byo bitumenyesha ko igihe cy’imperuka gisohoye.” 1 Yohana 2:18 Mu isi ya gikristo ijambo Antikristo rivugwa na benshi kandi kenshi nyamara abarisobanukiwe nk’uko riri ni bake. Impamvu ni uko iyi ari imvugo…