AGACIRO K’AMATEGEKO Y’IMANA

,

Reformation

Ibuye rivuye k’Uwiteka

Kugira Imana nyambere muri byose

,

AGACIRO K’AMATEGEKO Y’IMANA

, ,

Murugo Iwacu Heza

,

UBUGOROZI NYAKURI

,

Ingaruka mbi yo kurya ibivumbiko byinshi (Calories)

,

Kugira Imana nyambere muri byose

,

KWITA KU BAKENE N’ABATISHOBOYE

IMPANO, IMIKORERE N’IMIKORANIRE Y’ITORERO (igice cya 2)

IMPANO, IMIKORERE N’IMIKORANIRE MU ITORERO (IGICE CYA MBERE)

, ,

ABARI MURI YESU BAHISEMO UBWOKO BWIZA

ABAKOBWA B’ABANYABWENGE N’ABAKOBWA B’ABAPFU

, , ,

IRANGIRA RY’IMBAZI

, , ,

AKAMARO KO GUTSINDISHIRIZWA N’UBUNTU KUBWO KWIZERA

,

UMUGAMBI W’UBUTUMWA BWIZA MU KUBAKA IMIRYANGO SATANI AKOMEJE GUSENYA.

, , , ,

ITANDUKANIRO RY’INTEGE NKE N’UBUHAKANYI

,

KWIRINDA INDWARA NO KUZIVURA

, , ,

KUMENYA ITORERO RY’UKURI